STATUT

FUNDACJI NETWORK CREATIONS

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja "NETWORK CREATIONS", zwana w dalszej części niniejszego statutu "Fundacją", działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. 1984, Nr 21 poz. 97 ze zm.).2. Fundacja została ustanowiona przez Anitę Kijankę, zwaną dalej "Fundatorem", aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Karoliną Matusiewicz, notariuszem w Warszawie prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, pod adresem: ul. Zwycięzców 28, lok. 48, 03-938 Warszawa za numerem Repertorium A nr 309/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.4. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. gospodarki.

§ 4.

1. Fundacja może tworzyć swoje jednostki organizacyjne, w tym zakłady, filie, biura na terenie Rzeczypospolitej oraz przedstawicielstwa za granicą.2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi i teleadresowymi Fundacji.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zasadach niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest w całości na realizację jej celów statutowych.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami działania Fundacji są:1. promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki na arenie międzynarodowej;2. wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie promocji i rozwoju eksportu ich produktów i usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem;4. upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i sztuki;5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działania wspomagające rozwój demokracji.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:1.1. udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w tym na arenie międzynarodowej, działanie na rzecz osób marginalizowanych społecznie;1.2. podejmowanie działań na rzecz poprawy innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, rozwoju nowoczesnych technologii, nauki i edukacji, tworzenia korzystnego dla rozwoju otoczenia instytucjonalno-prawnego oraz wzmacniania fundamentów makroekonomicznych państwa;1.3. opiniowanie i współtworzenie projektów reform państwa i innych dokumentów, zmierzających do realizacji celów Fundacji;1.4. działalność edukacyjną, w szczególności poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, kursów, seminariów, a także innych form upowszechniania wiedzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, związanych z sektorem rynku rolnego i obszarami: technologicznym, informacyjnym i naukowym;1.5. organizowanie i udział w wydarzeniach promujących polską przedsiębiorczość w Polsce i za granicą, w tym promujących rozwój eksportu produktów i usług świadczonych przez podmioty polskie izagraniczne;1.6. realizowanie – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – projektów naukowych i prowadzenie badań, sporządzanie ekspertyz, analiz oraz ich popularyzację;1.7. reprezentowanie celów Fundacji i promowanie ich realizacji wśród organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorstw;1.8. udzielanie stypendiów i przyznawanie nagród oraz organizowanie konkursów;1.9. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oraz wspieranie utalentowanej młodzieży przy uzyskaniu wykształcenia wyższego;1.10. edukację w zakresie nauki języków obcych, edukację prawną oraz w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości;1.11. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej na uczelniach wyższych;1.12. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy, w tym przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, w szczególności wyników badań, danych, opracowań naukowych, analiz gospodarczych, a także poprzez działalność wydawniczą;1.13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym na arenie międzynarodowej;1.14. działalność wspomagająca przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na internacjonalizację ich przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami publicznymi oraz podmiotami prywatnymi;1.15. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;1.16. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej, zwłaszcza wśród studentów studiów wyższych;1.17. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój przedsiębiorczości, w tym na arenie międzynarodowej;1.18. działanie na rzecz współpracy międzynarodowej z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój polskiej przedsiębiorczości i współpracy międzypaństwowej;1.19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami państw europejskich, a także działalność na rzecz zacieśniania współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej i państw Europy Wschodniej;1.20. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;1.21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;1.22. prowadzenie programów i akcji społecznych wspierających i realizujących cele Fundacji;1.23. organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych na rzecz Fundacji;1.24. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;1.25. podejmowanie innych działań niesprzecznych z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz z porządkami prawnymi innych państw, a także powyższymi celami Fundacji;1.26. inną współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie mieszczącym się w celach działania Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych wyrażony w środkach pieniężnych oraz inne mienie, w tym środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i inne aktywa nabyte w toku działalności Fundacji, przy czym:1. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Fundacji, o których mowa w § 7. niniejszego Statutu;2. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczony zostanie na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale IX niniejszego Statutu.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą między innymi z:1. darowizn, spadków i zapisów;2. dotacji i subwencji udzielanych przez osoby prawne;3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;4. dochodów z majątku fundacji;5. odsetek ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji;6. dotacji i subwencji ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych;7. dochodów z innych źródeł prawnie dozwolonych.

§ 11.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV.

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 12.

1. Władzami Fundacji są:1.1. Rada Fundacji (dalej jako: „Rada” lub „Rada Fundacji”);1.2. Zarząd Fundacji (dalej jako: „Zarząd”).2. Organy kolegialne obradują na posiedzeniach.

Rozdział V.

Rada Fundacji

§ 13.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.2. W skład Rady Fundacji może wchodzić od jednej do dziesięciu osób.3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada jednomyślnie.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji lub decyzją Fundatora.5. W przypadku, gdy w skład Rady będzie wchodził Fundator, nie może on zostać pozbawiony członkostwa w Radzie bez swojej zgody.6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania członka Rady, jego pisemnej rezygnacji lub śmierci.7. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.8. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.9. Przewodniczącego Rady wybiera każdorazowo Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.10. Decyzją Zarządu Fundacji, praca członków Rady Fundacji może być wynagradzana.

§ 14.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Rady.

§ 15.

Do zadań Rady należy w szczególności:1.1. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z pracy Zarządu lub bilansów i udzielanie absolutorium Zarządowi;1.2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;1.3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;1.4. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji;1.5. na wniosek Zarządu Fundacji, podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 16.

W celu wykonywania swoich zadań, Rada Fundacji jest uprawniona do:1.1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;1.2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansów Fundacji.

Rozdział VI.

Zarząd Fundacji

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednego członka.2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.4. Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata.5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.6. Fundator powołując członka Zarządu powierza mu funkcję Prezesa, Wiceprezesa bądź Członka Zarządu.7. Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji dopuszczalna jest zmiana funkcji w składzie Zarządu w trakcie kadencji, jeżeli Rada Fundacji wyrazi na to zgodę.8. Kadencja członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą jego odwołania przez Fundatora, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z pełnienia swojej funkcji lub poprzez śmierć członka Zarządu.9. Członek Zarządu Fundacji może zostać w każdym czasie odwołany decyzją Fundatora lub uchwałą Rady Fundacji, jeżeli rażąco narusza on przepisy prawa polskiego lub postanowienia niniejszego Statutu,bądź też nie daje należytej rękojmi należytego wykonywania powierzonej mu funkcji.

10. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu określa Fundator w drodze decyzji.

§ 18.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 19.

1. Zarząd kieruje pracami Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:1.1. opracowywanie corocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;1.2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;1.3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;1.4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;1.5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;1.6. uchwalanie regulaminów;1.7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji;1.8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;1.9. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - jednomyślnie.4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty.5. Członkowie Zarządu winni zostać powiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia Zarządu na co najmniej 5 dni przed jego terminem.6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.7. Zarząd corocznie, do dnia 30 kwietnia zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności fundacji oraz sprawozdania finansowego.

Rozdział VII.

Sposób Reprezentacji Fundacji

§ 20.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać mogą wszyscy członkowie Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział VIII.

Oddziały Fundacji

§ 21.

1. Zarząd może utworzyć oddział Fundacji (dalej jako: "Oddział") działający na danym obszarze (w kraju lub za granicą) lub Zespół, obsługujący i zajmujący się realizacją projektu lub celu Fundacji.2. Oddziałem kieruje jego Dyrektor, zaś Zespołem – jego Kierownik, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd.3. Dyrektor Oddziału samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie finansowym nie przekraczającym 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych. W sprawach wymagających przekroczenia wspomnianej kwoty, wymagana jest zgoda Zarządu Fundacji.4. Dyrektor Oddziału ma prawo powoływać współpracowników Oddziału Fundacji. Zasady wynagradzania za wykonaną pracę ustala Dyrektor Oddziału w porozumieniu z Zarządem Fundacji.5. Kierownik Zespołu ma prawo powoływać współpracowników Fundacji dla realizacji projektu. Zasady wynagradzania za wykonaną pracę ustala Kierownik w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału.6. Obsługę wszystkich organów Instytutu zapewnia Biuro Fundacji.7. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor Biura bądź jeden z członków Zarządu pełniący jego obowiązki.

Rozdział IX.

Działalność gospodarcza

§ 22.

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja na podstawie § 6. niniejszego Statutu prowadzić będzie działalność gospodarczą.2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez wyodrębnione na podstawie § 21. niniejszego Statutu jednostki organizacyjne bądź też bezpośrednio przez Fundację.3. Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą poprzez udział w spółce prawa handlowego. W takim przypadku Fundację reprezentuje Zarząd.

§ 23.

1. Nadzór nad prowadzeniem działalności gospodarczej Fundacji sprawuje Rada Fundacji.2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych na podstawie § 21. niniejszego Statutu jednostkach organizacyjnych kieruje Dyrektor.3. Dyrektora powołuje Zarząd.4. Pozostałych pracowników Oddziału zatrudnia Dyrektor na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd Fundacji.

§ 24.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są następujące kategorie działalności sklasyfikowane w PKD:1. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;2. 69.1 – Działalność prawnicza;3. 69.2 – Działalność rachunkowo – księgowa;4. 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem;5. 70.21 – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;6. 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;7. 73.11 – Działalność agencji reklamowych;8. 74.3 – Działalność związana z tłumaczeniami;9. 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów10. 85.59.A – Nauka języków obcych.

§ 25.

Dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o należny podatek stanowi zysk Fundacji, który możezostać przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział X.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 26.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział XI.

Połączenie z inną Fundacją

§ 27.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28.

1. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.2. Uchwała Zarządu, o której mowa w punkcie 1. powyżej powinna zawierać szczegółowy opis zasad połączenia.

Rozdział XII.

Likwidacja Fundacji

§ 29.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 30.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej, pisemnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.